تهران
برآنیم تا با یاری هم قطره های کوچک کمک را در این رودپرمهر به هم برسانیم تا جریانی بزرگ برای مدرسه سازی بشود ، باشد که به دریای حسینی بپیوندیم
سهم هر نفر یک آجر برای آبادانی مدارس کشور
تومان