ملی

تامین شده 15,691,500  
مورد نیاز 30,000,000  

ملی

تامین شده 847,342,100  
مورد نیاز 900,000,000  

ملی

تامین شده 2,130,000  
مورد نیاز 50,000,000  

ملی

تامین شده 0  
مورد نیاز 200,000,000  

ملی

تامین شده 3,625,601,400  
مورد نیاز 4,000,000,000  

ملی

تامین شده 27,021,000  
مورد نیاز 50,000,000  

ملی

تامین شده 2,262,104,185  
مورد نیاز 2,000,000,000  

ملی

تامین شده 31,597,800  
مورد نیاز 100,000,000  

ملی

تامین شده 135,581,000  
مورد نیاز 200,000,000  

ملی

تامین شده 10,000  
مورد نیاز 1,000,000,000  

ملی

تامین شده 103,390,000  
مورد نیاز 200,000,000  

آذربایجان‌شرقی

تامین شده 6,501,000  
مورد نیاز 12,000,000  

ملی

تامین شده 2,400,106  
مورد نیاز 6,000,000,000  

سیستان‌و‌بلوچستان

تامین شده 51,200  
مورد نیاز 80,000,000  

ملی

تامین شده 18,953,403,180  
مورد نیاز 25,000,000,000  

ملی

تامین شده 771,570,500  
مورد نیاز 6,000,000,000  

ملی

تامین شده 251,261,200  
مورد نیاز 1,000,000,000  

لرستان

تامین شده 672,100  
مورد نیاز 150,000,000  

سیستان‌و‌بلوچستان

تامین شده 241,000  
مورد نیاز 200,000,000  

مرکزی

تامین شده 1,172,100  
مورد نیاز 100,000,000  

سیستان‌و‌بلوچستان

تامین شده 5,722,000  
مورد نیاز 200,000,000  

هرمزگان

تامین شده 6,539,000  
مورد نیاز 200,000,000