پروژه به پایان رسیده است.

پویش احسان زندگی

پویش تامین آب شرب برای 300 منطقه حاشیه ای و کم برخوردار

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
909 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 ماه
4,262,312   تومان از
300,000,000   تومان مورد نیاز
54 مرتبه
حامیان
1.4%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
1.4%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

5041-7211-1193-3603

توضیحات

پویش تامین آب شرب برای 300 منطقه حاشیه ای و کم برخوردار

نظرات

    حامیان