پروژه به پایان رسیده است.

مرکز نوآوری اجتماعی احسان دانشگاه سیستان و بلوچستان

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
621 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
11 ماه
0   تومان از
200,000,000   تومان مورد نیاز
0 مرتبه
حامیان
0%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
0%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : مرکز نوآوری اجتماعی احسان دانشگاه سیستان و بلوچستان

5041-7270-1009-2904

توضیحات
نظرات

    گلریزون کنندگان