مرکز نوآوری اجتماعی احسان دانشگاه سیستان و بلوچستان

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
220 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
4 هفته
0   تومان از
200,000,000   تومان مورد نیاز
0 مرتبه
حامیان
0%
موفقیت
0%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : مرکز نوآوری اجتماعی احسان دانشگاه سیستان و بلوچستان

5041-7270-1009-2904

توضیحات
نظرات

    گلریزون کنندگان