پروژه به پایان رسیده است.

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

بانی پروژه : علی کریمی / مرکزی
تـعداد بازدید از این پروژه
1,335 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
11 ماه
1,172,100   تومان از
100,000,000   تومان مورد نیاز
21 مرتبه
حامیان
1.2%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
1.2%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1748-0708

توضیحات

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

نظرات
حامیان